VIBE CAST / ETSAB-UPC / LLUM BCN 2020 Vibe Cast ETSAB

Llum BCN 2020
14-16 FEB 19h-24h
Carrer Pallars 147, Barcelona
#vibecast #ETSAB #LlumBCN20
www.barcelona.cat/llumbcn

VibeCast-ETSAB-2020

 

Vibe Cast convida als visitants de Llum BCN 2020 a interactuar amb aquesta instal.lació vertical, de l'ETSAB-UPC, que a través d’un joc de reflexions, transforma la presència dels assistents en ombres vibrants sobre l’espai públic. Una escala d’emergència serveix com a bastida per a la instal.lació d’una membrana reflectora – i refractant a la vegada – que vibra amb l’aire i trasllada la llum sobre l’asfalt del carrer, en diferents direccions per mitjà d’un especejament de petites tessel·les, per a enlluernar als participants i projectar les seves ombres en micro-intervals temporals, a l’encreuament Pallars - Pere IV del Poblenou. 

Vibe Cast invita a los visitantes de Llum BCN 2020 a interactuar con esta instalación vertical, de la ETSAB-UPC, que a través de un juego de reflexiones, transforma la presencia de los asistentes en sombras vibrantes sobre el espacio público. Una escalera de emergencia sirve como andamio para la instalación de una membrana reflectante – y refractante a la vez – que vibra con el aire y traslada la luz sobre el asfalto de la calle, en diferentes direcciones por medio de un despiece de pequeñas teselas, para deslumbrar a los participantes y proyectar sus sombras en micro-intervalos temporales, en el cruce Pallars - Pere IV del Poblenou.

Vibe Cast invites the audience of Llum BCN 2020 to interact with this vertical installation, by the ETSAB-UPC, which casts the presence of the public into vibrant shadows on the public space, via a game of reflections. An emergency staircase serves as a scaffold to hold a reflective membrane – and refractive at the same time –that vibrates with the air and translates the light onto the asphalt of the street, in different directions by means of a singular tessellation, to dazzle the participants and cast their shadows into temporary micro-intervals, at Poblenou's Pallars - Pere IV intersection.

 

VibeCast-ETSAB-2020

 

Des de l’objecte – l’escala –, la intervenció testimonia el diàleg entre el subjecte – el visitant – i l’espai públic per mitjà de l’absència de la llum – l’ombra –. La membrana, que actua com a mediador, per mitjà del seu patronatge especular, trasllada la llum del pla vertical per a parlar de l’espai, el temps i la ciutadania en un llenguatge d’ombres sobre el pla horitzontal. Aquest fenòmen esdevé un descobriment individual però també una experiència col.lectiva, donant peu a una atmosfera vibrant. 

Desde el objeto – la escalera –, la intervención atestigua el diálogo entre el sujeto – el visitante – y el espacio público mediante la ausencia de la luz – la sombra – . La membrana, que actúa como mediador, a través de su patronaje especular, traslada la luz del plano vertical para hablar del espacio, el tiempo y la ciudadanía en un lenguaje de sombras sobre el plano horizontal. Este fenómeno se convierte en un descubrimiento individual pero también una experiencia colectiva, dando pie a una atmósfera vibrante.

From the object – the staircase  –, the intervention witnesses the dialogue between the subject – the visitor – and the public space through the absence of light – the shadow –. The membrane, which acts as a mediator, through its specular pattern, translates the light from the vertical plane to tackle questions of space, time and citizenship in a language of shadows casted on the horizontal plane. This phenomenon becomes an individual discovery but also a collective experience, while a vibrant atmosphere arises

 

 

 

Tutors (ETSAB-UPC):
Carles Sala i Relja Ferusic

Estudiants (ETSAB-UPC):
Sara Camargo González, Marta Elena Constansó de Planell, Jorge De Jorge Jordan, Guillem Fernández Otalora, Albert Ferraz Xufré, Helena Gallego Sanz, Miquel Giménez Pérez, Cristina Mayench Palau, Judit Morreres Perez, Eric Moya Soler, Núria Rodriguez Molina, Xuan Yin Liu, Miquel Pérez Coronas, Maroua Ben Kiran.

Assesor Tècnic (Urbidermis):
Jordi Muñoz

Contacte:
Carles Sala: carles.sala-roig@upc.edu
Relja Ferusic: relja.ferusic@upc.edu

 

Autor: Partner: Col·laboradors: Agraiments:

etsab

urbidermis

hna

Top Verticals

Gruas del Vallés

Copyright: 2020, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya